Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen


Het project dijkversterking Gorinchem - Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland eenramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het HWBP de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Het HWBP is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.

Over het project

Nederland toetst periodiek of de rivierdijken aan de veiligheidsnorm voldoen. Deze toetsing is uniek in de wereld en biedt een actueel beeld van onze waterveiligheid. De laatste toetsingsronde (2011) toont aan dat delen van de dijk langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm.

Proces Dijkversterking

Proces dijkversterking uitvergroot in pdf


Het proces

De voorbereiding van de dijkversterking gebeurt in twee fasen: de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase.

Doel van de verkenning is om een ontwerp op hoofdlijnen voor de dijkversterking vast te stellen waarin we zo goed mogelijk rekening houden met alle belangen (zoals wonen, werken, milieu, natuur en recreatie): het voorkeursalternatief.

Met de beslissing over het voorkeursalternatief (oktober 2018) is de verkenning afgerond en is de planuitwerking gestart. We werken het voorkeursalternatief in de planuitwerking verder uit tot het detailniveau dat nodig is voor de formele besluitvorming en de vergunningen. Hiervoor doorlopen we een aantal wettelijke procedures.

Op basis van aanvullend grondonderzoek rekenen we verder per dijkvak. We houden ook rekening met de eigenschappen van de aanwezige bebouwing. We ontwerpen de dijkopgangen en de stoepen van de woningen en de verlegging van watergangen. Ook werken we de maatregelen uit, die nodig zijn de om de effecten van de dijkversterking op bijvoorbeeld natuurwaarden, bomen of water te beperken. Deze informatie wordt opgenomen in het projectplan Waterwet.

Na de wettelijke procedures kan de uitvoering beginnen: de realisatiefase (2021).

In de nieuwsbrieven kunt u de stand van zaken volgen.


Met deze dijkversterking beschermen we het rivierengebied nóg beter tegen overstromingen.


Op weg naar een leefbare dijk

Het is de bedoeling dat de dijk na de dijkversterking uitnodigt om te fietsen, te wandelen en te genieten van het uitzicht. Dat dorpen weer verbonden zijn met de rivier en vissers mogelijkheden hebben om op goede visplekken te komen.
Samenwerking

In het project dijkversterking Gorinchem-Waardenburg werken we samen met de twee gemeenten Gorinchem en West Betuwe.


Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.