Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen


Het project dijkversterking Gorinchem - Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland eenramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het HWBP de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Het HWBP is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.

ver het project

Nederland toetst periodiek of de rivierdijken aan de veiligheidsnormen voldoen. Deze toetsing is uniek in de wereld en biedt een actueel beeld van onze waterveiligheid. De laatste toetsingsronde (2011) toont aan dat delen van de dijk langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Vanaf 2017 gelden er nieuwe normen.

Proces Dijkversterking

Proces dijkversterking uitvergroot in pdf


Het proces

De voorbereiding van de dijkversterking gebeurt in twee fasen: de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase.

Doel van de verkenning is om een ontwerp op hoofdlijnen voor de dijkversterking vast te stellen waarin we zo goed mogelijk rekening houden met alle belangen (zoals wonen, werken, milieu, natuur en recreatie): het voorkeursalternatief.

Met de beslissing over het voorkeursalternatief (oktober 2018) is de verkenning afgerond en start de planuitwerking. We werken het voorkeursalternatief in de planuitwerking verder uit tot het detailniveau dat nodig is voor de formele besluitvorming en de vergunningen. Hiervoor doorlopen we een aantal wettelijke procedures.

Op basis van aanvullend grondonderzoek rekenen we verder per dijkvak. We houden ook rekening met de eigenschappen van de aanwezige bebouwing. We ontwerpen de dijkopgangen en de stoepen van de woningen en de verlegging van watergangen. Ook werken we de maatregelen uit, die nodig zijn de om de effecten van de dijkversterking op bijvoorbeeld natuurwaarden, bomen of water te beperken. Deze informatie wordt opgenomen in het projectplan Waterwet.

Na de wettelijke procedures kan de uitvoering beginnen: de realisatiefase (2020).

Dit hele proces staat uitgebreid beschreven in de NRD. In elke nieuwsbrief leggen we een stukje van dit proces uit en vertellen we hoever we zijn.


Met deze dijkversterking beschermen we het rivierengebied nóg beter tegen overstromingen.

Op weg naar een leefbare dijk

Het is de bedoeling dat de dijk na de dijkversterking uitnodigt om te fietsen, te wandelen en te genieten van het uitzicht. Dat dorpen weer verbonden zijn met de rivier en vissers mogelijkheden hebben om op goede visplekken te komen.


Maar …. zover is het nog niet. Daarvoor moeten alle betrokkenen de handen ineen slaan. De Graaf Reinaldalliantie heeft daarom een ‘Recreatietafel’ georganiseerd. Het waterschap, de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en vertegenwoordigers van de ensemble-werkgroepen waren uitgenodigd. Samen hebben we bepaald welke voorstellen van de ensemble-werkgroepen over recreatie al concreet vorm krijgen. En wat de komende tijd moet worden gedaan om recreatiemogelijkheden om te zetten in concrete projectvoorstellen.


Hoe staat het met de andere voorstellen van de ensemble-werkgroepen?
Dit was de centrale vraag op een bijeenkomst voor alle leden van de ensemble-werkgroepen. Veel ensemble-werkgroepleden waren aanwezig. Op 21 april 2017 hebben de bestuurders afgesproken om de voorstellen een stap verder te brengen. Nú was het tijd om eens goed te kijken hoe het hiermee staat. De voortgang van alle voorstellen van de ensemble-werkgroepen werd aan zes thematafels besproken. Hieruit bleek dat aan een belangrijk deel van de voorstellen, zoals recreatie en verkeer, met verschillende partijen wordt gewerkt. Een aantal voorstellen moet nog meer aandacht krijgen, zoals de geul bij Herwijnen. Om de voortgang te bewaken heeft de Graaf Reinaldalliantie een voortgangsrapportage opgesteld. Deze wordt periodiek aangepast en besproken. » download de voortgangsrapportage


Samenwerking

In het project dijkversterking Gorinchem-Waardenburg werken we samen met de twee gemeenten Gorinchem en West Betuwe.


Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.