DocumentenPlanning van de werkzaamheden 2024

In het plaatje hieronder ziet u een globale planning van de werkzaamheden in 2024 U kunt inzoomen om de details beter te bekijken.

Horizontaal staan de dijkvakken. Deze komen overeen met de kaart. 

Verticaal staan de maanden.

Onderaan staat de uitleg van de kleuren.

Hier kunt u de planning downloaden.Je huis uit? Informatie over uithuisplaatsing bij plaatsen damwanden
Hoe verloopt het proces van schade?

In opdracht van Waterschap Rivierenland  heeft de Graaf Reinaldalliantie de dijkversterking voorbereid en voert zij deze ook uit. Deze alliantie is een samenwerking van de aannemerscombinatie Waalensemble en WSRL. In de eerste plaats doet de alliantie uiteraard haar best om schades te voorkomen. Na een gedegen voorbereiding en het treffen van schadebeperkende maatregelen maakt zij gebruik van een goede monitoring om tijdig bij te kunnen sturen. Indien ondanks alle maatregelen schades optreden, handelt de alliantie deze af via haar eigen schadeloket zie vorige vragen). Na afronding van de dijkversterking draagt de Graaf Reinaldalliantie eventuele schadedossiers en de schade-aansprakelijkheid over aan het waterschap. 


In een Notitie monitoring panden en proces schades voorkomen, melden en afwikkelen verduidelijkt de Graaf Reinaldalliantie haar werkwijze en vat deze samen.

Uw rechten rond schade bij de dijkversterking (2 documenten)

» Download de factsheet Schade. [correctie in de factsheet bij Contact: vragen? --> [email protected] en melden schade? --> [email protected]]

>> Schade melden: hoe doe ik dat? Lees de Schadekaart.

Publieksvriendelijke versie monitoringsplan
Grond en eigendommen bij dijkversterkingsprojecten (2 documenten)
(Her)bouwen van schuren en bijgebouwen
Voortgangsrapportage uitwerking voorstellen Ensemble-werkgroepen - juli 2019
Bestaande waardenkaart - bijgewerkt maart 2019

Om de bestaande kwaliteiten op en nabij de dijk te kunnen behouden of versterken is het noodzakelijk om vast te leggen wat deze waarden dan zijn. Het gaat bijvoorbeeld om cultuur, een bijzondere boom of een typisch landschap. Deze waarden gebruikt de Graaf Reinaldalliantie om heldere ontwerp principes te krijgen voor de inpassing van de nieuwe versterkte dijk. De bestaande waarden zijn geïnventariseerd en op de ‘bestaande waardenkaart' geplaatst. 

Leerverslag verkenning en planuitwerking

Dit leerverslag is een verzameling van de lessen die de Graaf Reinaldalliantie heeft geleerd gedurende

de verkenningsfase en vooral de fase van de planuitwerking. 

Lees hier het leerverslag.

Concept MER met toelichting Nota Voorkeursalternatief + kaart - september 2018

Dit is het Concept MER behorend bij de Nota Voorkeursalternatief uit september 2018.

Concept MER

Nota Voorkeursalternatief (bestuurlijke nota) - september 2018
Reactienota zienswijzen op Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) inclusief addendum
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) - februari 2018
  • Bekijk hier de digitale en aanklikbare versie van de NRD. » ga naar site
  • Of download de pdf (3 MB) van dit document. Het bijbehorende bijlagenboek is te groot om te downloaden (77MB). U kunt dit opvragen bij een van de omgevingsmanagers.

    In de notitie (hoofdstuk 7.4 blz 46) is sprake van een 'Nota Eigendommenbeleid van Waterschap Rivierenland'. Een nadere uitwerking hiervan vindt u in de 'Nota aanpak grondverwerving dijkversterkingen'.
  • 'Nota Eigendommenbeleid van Waterschap Rivierenland' » ga naar site
  • 'Nota aanpak grondverwerving dijkversterkingen' » download 
  • U kunt de officiële bekendmaking hier bekijken. » ga naar site 
Voorstellen van de bewoners

Verslag van de bijeenkomst met bewoners over de Kaap van Haaften op 11 april 2018. 180411-verslag-dijkversterking-de-kaap.pdf

Verslag van de bijeenkomst met bewoners over de Kaap van Haaften op 20 juni 2018. 180620-verslag-dijkversterking-de-kaap.pdf

Vijf posters met voorstellen op de bestuurdersconferentie 21 april 2017. » download

Presentaties van de ensemble-werkgroepen

Het waterschap betrekt bewoners in het gebied intensief bij het proces om de dijk aantrekkelijker te maken.


Voor de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is aan bewoners is gevraagd om “mee te doen met het ontwerpen van de dijk” (2016). De bewoners hebben zich georganiseerd in zogenaamde ensemble-werkgroepen. Aan deze werkgroepen is gevraagd om een plan temaken en/of visie te geven op het ontwerp van de dijk in combinatie met voorstellen voor aanpassing/herinrichting van de omgeving.Met andere woorden: maak een ontwerp voor de dijk als onderdeel van omgeving.


Waar gaat het over? Bekijk de Presentatie van Waterschap Rivierenland. » download


Hieronder staan de (tussentijdse) resultaten van de ensemble-werkgroepen. Deze ideeën worden meegenomen in het totaledijkontwerp, waarmee we vanaf mei 2017 aan de slag zijn gegaan. De laatste ontwikkelingen zijn te lezen bij de voortgangsrapportage die regelmatig op deze pagina wordt bijgewerkt.


Presentatie algemene inleiding ensembles » download


Ensemble Linielandschap

Presentatie Linielandschap » download

Paneel Linielandschap (6,5 MB) » download


Ensemble Vuren

Presentatie Vuren » download

Paneel Vuren (10 MB) » download.pdf


Ensemble Herwijnen

Presentatie Herwijnen » download

Paneel Herwijnen (12,6 MB) » download.pdf


Ensemble Haaften

Presentatie Haaften » download

Presentatie Crobsewaard » download

Paneel Haaften (9,9 MB) » download.pdf


Ensemble Waardenburg

Presentatie Tuil-Waardenburg » download.pdf

Paneel Waardenburg (18,5 MB) » download.pdf

Veiligheidsanalyse
Het waterschap heeft deze Rapportage Veiligheidsanalyse vastgesteld. De Veiligheidsanalyse is uitgevoerd op basis van de laatste inzichten en nieuwe normering waarvoor is samengewerkt met o.a. experts van Deltares, HWBP en andere instanties. Als nieuwe ontwikkelingen in inzichten zich voordoen, zal de versterkingsopgave niet groter worden; tussen Gorinchem en Waardenburg is en blijft alle 23 km. dijk afgekeurd. Wel kunnen nieuwe ontwikkelingen effect hebben op de omvang van het ontwerp (bijvoorbeeld een minder brede berm). 


Veiligheidsanalyse dijkversterking Gorinchem - Waardenburg - hoofdrapportage (2,39 MB) » download

Onderzoeksrapportages

Hieronder vindt u verschillende onderzoeksrapportages die zijn opgesteld voor dit dijkversterkingsproject.


Archeologisch bureauonderzoek » download.pdf
Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit » download.pdf
Inventarisatie Ruimtelijke Plannen » download
Mobiliteitstoets » download.pdf
Natuurtoets » download
Vooronderzoek bodem » download.pdf
Vooronderzoek conventionele explosieven » download

Nieuwsbrieven

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.