Veel gestelde vragen


Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de dijkversterking. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanagers.


Planning:


Hoe blijf ik op de hoogte van de werkzaamheden?

Dit zijn onze communicatiemiddelen:Nieuwsbrieven

Facebook

BouwApp

Instagram

Website 

Informatiecentrum

Uitvoering:

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De uitvoering van de dijkversterking vindt plaats tussen 2021 en 2026. Tijdens deze periode wordt de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg in etappes versterkt. Omdat er verschillende oplossingen gekozen zijn, zal ook de uitvoering van de werkzaamheden per dijkvak verschillen.

Via onze omgevingsmanagers kunt u te weten komen wanneer de werkzaamheden bij u in de buurt starten. Ook komen er updates in de BouwApp (zie volgende vraag), onze social media kanalen en op de website. 

Bekijk ook de globale planning in de nieuwsbrieven.

Wat is de BouwApp en hoe kan ik die downloaden?

Alle informatie over omleidingsroutes en onze werkzaamheden staan in de BouwApp! Dit is samen met de website ons enige kanaal waar we alle werkzaamheden op zetten.

Download de app in de Appstore (Apple) of in de Google play store (Android). Scan de QR-code met de camera op uw telefoon en ga direct naar de downloadpagina.

Of bekijk eerst het filmpje: https://youtu.be/pvhKmDXGxYQ

U kunt ons op elk moment volgen via de BouwApp. Updates verschijnen regelmatig. Mochten er werkzaamheden bij u in de buurt zijn, dan krijgt u hier ook een pushmelding van.Blijft mijn huis nog bereikbaar?

De weg moet in veel dijkvakken op de schop en er zal werkverkeer over de dijk rijden. Om de dijkversterking goed en veilig uit te kunnen voeren, wordt de weg op de dijk tijdens de realisatie daarom afgesloten voor doorgaand verkeer. Er worden uiteraard wel omleidingsroutes ingesteld. Deze zullen veelal via de provinciale weg (N830) lopen.


Als er een woning is die door de werkzaamheden niet bereikbaar is, treffen we hiervoor maatregelen. Dit stemmen we vooraf met u af. We zoeken samen naar een oplossing, bijvoorbeeld door een locatie aan te wijzen waar u tijdelijk kunt parkeren. Buiten werktijden en tijdens het inklinken/zetten van de dijk is de weg open voor bestemmingsverkeer of is er een tijdelijke ontsluiting geregeld.


Onze omgevingsmanagers brengen u op de hoogte over de situatie rondom uw huis.

Kunnen hulpdiensten wel bij mijn huis terecht als er werkzaamheden bezig zijn?

Ja. Hulpdiensten moeten te allen tijde ter plekke kunnen komen. Indien de werkzaamheden dit niet mogelijk maken, worden er maatregelen getroffen zodat elk perceel bereikbaar is voor een hulpdienst.

Kan ik overlast verwachten tijdens de uitvoering?

Een dijkversterking is een bouwproject. Dat betekent dat er werkzaamheden plaatsvinden die voor overlast kunnen zorgen. Voorbeelden daarvan zijn geluidsoverlast, stofvorming en afgesloten wegen. Wij kunnen niet beloven dat u helemaal niets van de dijkversterking zal merken. Wel nemen wij voorzorgsmaatregelen om de overlast voor u zo klein mogelijk te houden. Wij zorgen bijvoorbeeld voor goede omleidingen indien dit nodig is.

Welke hinder kan ik verwachten (en hoe lang duurt dat)?

Tijdens de uitvoering is het onvermijdelijk dat er hinder zal ontstaan voor omwonenden. Er is uiteraard nagedacht hoe we op een slimme manier omgaan met bijvoorbeeld bereikbaarheid, geluidsoverlast en trillingen. Per hinderaspect is omschreven wat de omgeving kan verwachten en welke maatregelen genomen worden om hinder zoveel mogelijk te beperken. 


Wordt het vuilnis nog opgehaald als er werkzaamheden bezig zijn?

Ja. Tijdens de dijkversterking laten we bestemmingsverkeer toe op de dijk. Indien dit niet mogelijk is, zorgen we voor maatregelen om het vuilnis op een andere manier op te halen.

Gastvrije Waaldijk:

Wat is de Gastvrije Waaldijk?

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Het gaat om een dijktraject van 80 kilometer lang. Hiervoor wordt een nieuw concept ontwikkeld: de ‘Gastvrije Waaldijk’. Dit concept omvat meerdere dijkversterkingsprojecten.


Meer hierover staat op de website van Waterschap Rivierenland.
Praktische zaken:

Mag ik mijn huis verbouwen?

Dit is voor iedere locatie anders. Daarom adviseren wij u eerst contact met onze omgevingsmanagers op te nemen. Samen met u kunnen we dan bepalen welke plannen al kunnen worden uitgevoerd en welke beter nog even kunnen wachten totdat de dijkversterking uitgevoerd.

Ik heb een huis langs de dijk gekocht of wil een huis kopen. Wat betekent de dijkversterking voor mij?

Dit is voor iedere locatie anders. Daarom adviseren wij u eerst contact met onze omgevingsmanagers op te nemenWij kunnen u de stand van zaken over de dijkversterking rondom uw (toekomstige) woning en de planning van de werkzaamheden uitleggen.

Mag ik werkzaamheden aan mijn huis en tuin verrichten?

Regulier onderhoud aan uw woning zoals schilderwerk kunt u gerust uitvoeren. Wilt u een groter (ver)bouw(ings)project opstarten zoals het aanbouwen van een serre of het aanleggen van een nieuwe oprit, dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen. Samen met u kunnen we dan bepalen welke plannen al kunnen worden uitgevoerd en welke beter nog even kunnen wachten totdat de dijkversterking afgerond is. Voor deze werken moet in de regel ook een ontheffing van de keur worden aangevraagd. 

Waar kan ik terecht als ik een idee, opmerking of klacht heb?

Heeft u een idee, opmerking of klacht? Dan kunt u altijd contact opnemen met één van de omgevingsmanagers. Zij helpen u graag verder. Lees ook dit document: Klacht of melding eens door.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de nieuwsbrief?

Wilt u de nieuwsbrief per post of via e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw adresgegevens naar [email protected]. Ook als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u ons een mail sturen of bellen. 

Schade:

Hoe wordt schade aan mijn woning voorkomen?

Tijdens de werkzaamheden aan de dijk nemen we maatregelen om schade te voorkomen. Monitoring is een belangrijk aspect daarbij.

Voor het dijkversterkingsproject stellen we een monitoringsplan op. In dit plan besteden we onder andere aandacht aan het aspect trillingen. Bij woningen dichtbij de dijk doen we een nulopname, voorafgaand aan de werkzaamheden. De nulopname van deze woningen is al gestart. Tijdens de werkzaamheden meten we de trillingen van die woningen.

In het monitoringsplan staat waaraan de trillingen moeten voldoen en wanneer deze een grens bereiken. Bij overschrijding van de grens leggen we de werkzaamheden in ieder geval stil. In het monitoringsplan staat wat we moeten doen om de werkzaamheden weer te kunnen hervatten. 

We hebben een publieksvriendelijke versie van het ‘Monitoringsplan bouwwerken’ van dijkversterking Gorinchem – Waardenburg gemaakt.


Bekijk hier het publieksvriendelijke monitoringsplan.

Wat moet ik doen als ik schade heb aan mijn eigendom?

Het kan onverhoopt voorkomen dat er schade ontstaat aan uw eigendom, bijvoorbeeld aan uw woning, tuin of schuurBelangrijk is dat u dit meteen meldt. De werkzaamheden voor de dijkversterking kunnen hier immers de oorzaak van zijn. Schade die ontstaat door de uitvoering wordt door het waterschap altijd volledig vergoed. De hoogte van die vergoeding wordt bepaald door een onafhankelijke schadedeskundige. Wilt u meer weten, kijk dan in de factsheet schade.[correctie in de factsheet bij Contact: vragen? --> [email protected] en melden schade? --> [email protected]]

Bent u in de toekomstna afronding van de werkzaamhedenvan mening dat alsnog schade aan uw eigendom is ontstaan door de dijkversterkingDan kunt u zich op dat moment wenden tot Waterschap Rivierenland.


Heeft u schade door de werkzaamheden aan de nieuwe dijk?

Dan kunt u dit melden door te mailen naar: [email protected]*. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer hierbij te vermelden. Hoe wij met schademeldingen omgaan kunt u lezen op de Schadekaart.

*Kunt u niet e-mailen? Bel dan uw omgevingsmanager, dan handelen we het samen af.

Moet ik zelf bewijs leveren voor schade?

In opdracht van Waterschap Rivierenland  heeft de Graaf Reinaldalliantie de dijkversterking voorbereid en voert zij deze ook uit. Deze alliantie is een samenwerking van de aannemerscombinatie Waalensemble en WSRL. In de eerste plaats doet de alliantie uiteraard haar best om schades te voorkomen. Na een gedegen voorbereiding en het treffen van schadebeperkende maatregelen maakt zij gebruik van een goede monitoring om tijdig bij te kunnen sturen. Indien ondanks alle maatregelen schades optreden, handelt de alliantie deze af via haar eigen schadeloket zie vorige vragen). Na afronding van de dijkversterking draagt de Graaf Reinaldalliantie eventuele schadedossiers en de schade-aansprakelijkheid over aan het waterschap. In een notitie: Monitoring panden en proces schades voorkomen, melden en afwikkelen verduidelijkt de Graaf Reinaldalliantie haar werkwijze en vat deze samen.

Vergunningen:

Welke vergunningen zijn nodig voor de dijkversterking?

We maken onderscheid in hoofdvergunningen en overige vergunningen. De hoofdvergunningen zijn al aangevraagd bij het opstellen van het projectplan Waterwet. Dan gaat het om omgevingsvergunningen, natuurvergunningen en ontgrondingsvergunningen.


Omgevingsvergunningen

Er zijn verschillende omgevingsvergunningen aangevraagd:

  • ‘Omgevingsvergunning voor bouwen’ voor het bouwen van de constructies in de dijk (zoals damwanden);
  • ‘Omgevingsvergunning monument’ voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij monumenten;
  • Kapvergunning voor het kappen van bomen.

Natuurvergunningen

Er zijn verschillende natuurvergunningen aangevraagd:

  • Ontheffing Wet natuurbescherming voor verschillende beschermde soorten;
  • Vergunning Wet natuurbescherming voor de effecten van stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden en voor de houtopstanden.

Ontgrondingsvergunningen

Hier gaat het om de drie uiterwaarden waar graafwerkzaamheden (ontgrondingen) gaan plaatsvinden: de Crobsche Waard, de Herwijnense Bovenwaard en de Woelse Waard.


Uitvoeringsvergunningen

Alle overige vergunningen zijn uitvoeringsvergunningen.

Die vragen we aan ter voorbereiding op de uitvoering.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld bouwvergunningen, verkeersomleidingen of verleggen van kabels en leidingen. Het gaat om zo’n 150 vergunningen.
Heb ik inspraak op de vergunningen?

Ja. Vergunningen en ontheffingen volgen allemaal een vastgestelde werkwijze. Dat betekent dat nadat een vergunning is aangevraagd, er binnen acht weken een besluit wordt genomen. Dat besluit staat open voor bezwaar en beroep. Daarom wordt hij gepubliceerd in de plaatselijke krant en zes weken ter visie gelegd. Belanghebbenden kunnen er bezwaar op maken. Als er bezwaar is ingediend, dan wordt er opnieuw over besloten. Dan kan het dus aangepast worden, of niet. De indiener kan daarna ook nog in hoger beroep gaan als hij het er niet mee eens is.

Grondverwerving:

Wat is minnelijke grondverwerving?

Bij minnelijke (ongedwongen) grondverwerving gaan de rentmeester van het waterschap en de eigenaar in onderhandeling over de aankoop van de grond, veelal op basis van een taxatie door de rentmeester. Dit resulteert meestal in een koopovereenkomst. De notaris zal de koopakte bij het Kadaster aanbieden en laten inschrijven in de openbare registers. Daarmee ligt de nieuwe eigendomssituatie vast.

Zie ook de brochures:

Wat doet een rentmeester?

Voor het tijdelijk of permanent verwerven van gronden heeft het waterschap een externe rentmeester aangesteld. Deze maakt met eigenaren van gronden die tijdelijk of permanent nodig zijn voor de dijkversterking een afspraak om het perceel te bekijken. Naar aanleiding van deze opname brengt de rentmeester een schriftelijk advies uit aan het waterschap over de hoogte van de schadeloosstelling op basis van de Onteigeningswet.


Zie ook de brochures:

Is het nodig dat ik een externe adviseur inschakel?

Dit hoeft niet, maar mag wel.

Langs de dijk zijn commerciële bureaus actief om dijkbewoners te benaderen voor ondersteuning bij de grondverwerving. Hier hebben wij natuurlijk niets op tegen. Mogelijk bent u al benaderd door een externe deskundige die u juridische bijstand heeft aangeboden. 

Uw kosten voor bijstand van een externe deskundige kunnen worden vergoed wanneer aankoop of gebruik van uw grond/opstallen nodig is. Indien wij grond van u aan willen kopen voor de dijkversterking, benaderen wij u persoonlijk. 

Lees ook eens de brochure van het waterschap over grondverwerving en inschakelen van een adviseur .


Het waterschap hanteert hierbij het besluit van Rijkswaterstaat: “Vergoeding van kosten deskundige bijstand bij minnelijke grondverwerving ter voorkoming van gerechtelijke onteigening’’. 

Let op: de vergoeding voor deze (deskundigen)kosten is begrensd en geldt niet bij bijvoorbeeld een anticiperende en/of een strategische aankoop. Meer informatie over de hoogte van de vergoeding vindt u op Overheid.nl


Meer informatie over aankopen en over hoe de Graaf Reinaldalliantie omgaat met grondverwerving staat in de Factsheet grondverwerving.


Let op: de commerciële bureaus vertellen niet altijd de correcte of meest actuele informatie over de dijkversterking. Twijfelt u over de juistheid van de informatie? Neem dan contact op met onze omgevingsmanagers of laat het betreffende bureau contact met ons opnemen.

Projectplan Waterwet:

Wat staat er in een projectplan Waterwet?

De Waterwet schrijft voor dat er bij aanleg of wijziging van een ‘waterstaatswerk’ – in dit geval de dijk en de herinrichting van de uiterwaarden – een projectplan opgesteld moet worden. In het projectplan worden het ontwerp, de werkzaamheden en de wijze waarop ze worden uitgevoerd beschreven. Hierbij gaat het om de effecten op de omgeving en de maatregelen die worden genomen om de effecten te beperken. Bovendien worden maatregelen omschreven die genomen worden om nadelige gevolgen tijdens de uitvoering te voorkomen.

Het projectplan Waterwet geeft ook de formele basis voor het verwerven van de gronden en opstallen die tijdelijk of permanent nodig zijn voor de dijkversterking. 


Bekijk het projectplan Waterwet en alle belangrijke documenten via de website met het projectplan Waterwet.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.