Veel gestelde vragen


Is het nodig dat ik een externe adviseur inschakel?

Dit hoeft niet, maar kan wel.

Langs de dijk zijn commerciële bureaus actief om dijkbewoners te benaderen voor ondersteuning bij de gevolgen van de dijkversterking met betrekking tot de grondverwerving. Hier hebben wij natuurlijk niets op tegen. Mogelijk bent u al benaderd door een externe deskundige die u juridische bijstand heeft aangeboden. Het waterschap hanteert het besluit van Rijkswaterstaat: “Vergoeding van kosten deskundige bijstand bij minnelijke grondverwerving ter voorkoming van gerechtelijke onteigening’’. Uw kosten aan een deskundige kunnen worden vergoed. Het gaat dan om de inschakeling van een externe deskundige die u bijstaat in het proces van grondaankoop. En wel vanaf het moment dat de grondverwerving op basis van het goedgekeurde voorkeursalternatief plaatsvindt.


Let op: de vergoedbaarheid van deze (deskundigen)kosten zijn dus begrensd en geldt dus niet bij bijvoorbeeld een anticiperende- en/of een strategische aankoop. Meer informatie over de vergoeding vindt u op Overheid.nl. Meer informatie over aankopen en over hoe wij omgaan met grondverwerving staat in de Factsheet grondverwerving.


Bedenk wel dat deze commerciële bureaus niet altijd de correcte informatie over de dijkversterking vertellen. Twijfelt u over de juistheid van de informatie? Neem dan contact op met onze omgevingsmanagers of laat het betreffende bureau contact met ons opnemen.

Waarom is de WOZ-waarde van woningen aan de dijk lager dan vroeger?

Begin 2018 heeft iedere huiseigenaar van een woning aan de dijk de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Daarop staat de nieuwe WOZ-waarde vermeld. Deze waarde is lager dan de voorgaande jaren. Dit komt door een uitspraak van de Hoge Raad en staat volledig los van onze dijkversterking. Alle onroerende zaken (woningen en bedrijven), die onderdeel zijn van een dijklichaam (waterverdedigingswerk), worden anders getaxeerd dan voorheen. Alle onbebouwde grond, die onderdeel vormt van een dijk én in beheer is van het waterschap (de zogenaamde kernzone), is vrijgesteld van de WOZ-waarde. Deze grond mag dus niet meegenomen worden in de WOZ-taxatie. Dit leidt ertoe dat de gemeente tot een lagere WOZ-waarde is gekomen.

Wat staat er in een Projectplan Waterwet?

Het Projectplan Waterwet beschrijft in detail de voorgenomen dijkversterking. Hierbij gaat het om de effecten op de omgeving en de maatregelen die worden genomen om de effecten te beperken. Het Projectplan Waterwet geeft ook de formele basis voor het verwerven van de gronden en opstallen die nodig zijn voor de dijkversterking. Hier kunt u via formele inspraak laten weten wat u daarvan vindt.

Verbouw- of verhuisplannen?

Wij adviseren u om eerst contact met ons op te nemen. Samen met u kunnen we dan bepalen welke plannen al kunnen worden uitgevoerd en welke beter nog even kunnen wachten totdat het ontwerp van de dijkversterking  bekend is. Ook als u verhuisplannen heeft, kunt u het beste contact met onze omgevingsmanagers opnemen.

Hoe zit het met de asbestwetgeving?

Op de website van Vereniging Eigen Huis wordt het volgende gemeld: Vanaf 2024 zijn asbesthoudende daken in Nederland verboden. Het verbod is van toepassing op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten. Die verweren door weersinvloeden waardoor gevaarlijke asbestdeeltjes vrij kunnen komen. Bij woningen komen deze daken vaak voor op aanpandige bergingen, schuren en garages die gebouwd zijn voor 1994. De verantwoordelijkheid voor het verwijderen van het asbest ligt bij de eigenaar.


Wanneer wordt mijn oprit ontworpen?

Het ontwerpen van opritten vindt in principe plaats tijdens de Planuitwerkingsfase. In de verkenningsfase wordt op een hoger detailniveau een beslissing genomen over het Voorkeursalternatief. Mocht het ontwerp van een oprit belangrijk zijn voor de afweging van de kansrijke oplossingen dan kan er voor worden gekozen om het ontwerp van de oprit al in de verkenningsfase op te pakken.


Wat is Natura 2000?
De uiterwaard bij Waardenburg behoort tot hetNatura 2000-gebied Rijntakken. Natura 2000 is een netwerk van beschermdenatuurgebieden in de Europese Unie. Wie een ingreep wil doen in of nabij een Natura 2000-gebied moetbeoordelen of deze ingreep effecten heeft op de beschermde waarden in hetNatura 2000-gebied. Als uit deze beoordeling blijkt dat er negatieve effectenzijn, dan kan de ingreep alleen plaatsvinden met een vergunning.  Mocht blijken dat er ‘significante’ effecten zijn, dan kan deze vergunningalleen worden verleend als er geen alternatieven zijn en als de ingreep nodigis voor het maatschappelijk belang. Bovendien is dan compensatie nodig van deeffecten. De vergunningverlening is een ingewikkeld traject.


Wat is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)?

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) bepaalt welke onderwerpen onderzocht gaan worden in de milieueffectrapportage (MER). De notitie geeft aan waar de MER over moet gaan. In deze notitie is vastgelegd welke oplossingsrichtingen we gaan onderzoeken én welke niet. Ook beantwoordt het de vraag: welke milieueffecten (afweegkader) gaan we onderzoeken, welke methodiek gebruiken we daarvoor en welke gebieden in het onderzoek worden betrokken. In het onderzoek worden de effecten op de omgeving onderzocht van binnendijkse versterking (landzijde), buitendijkse versterking (rivierzijde) en van constructies, zoals een damwand. Vervolgens wordt een voorkeuralternatief samengesteld waarin, naast met de kosten, zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met die effecten.
Wat is een milieueffectrapportage?

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan het Projectplan Waterwet.
Wat is een voorkeursalternatief (VKA)?

Het voorkeursalternatief geeft het ontwerp van de dijk in grote lijnen weer. U weet daarmee waar u aan toe bent. Maar nog niet alle details zijn bekend. In de planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief (VKA) verder uitgewerkt. Dit is te lezen in het Projectplan Waterwet.


Waarom is het aanpakken van de dijk aan de zuidkant van de Waal geen oplossing?

De dijk aan de zuidzijde van de Waal zal op termijn ook worden versterkt. Voor die dijk geldt ook dat Waterschap Rivierenland streeft naar zo min mogelijk negatieve effecten op de rivierafvoer. We mogen problemen aan de noordzijde van de rivier niet afwikkelen op de zuidzijde en andersom ook niet.


Kunnen jullie gebruik maken van een demontabele kering?

Vanuit de omgeving is de wens uitgesproken voor een ‘meegroeiende muur’, een demontabele kering en een beweegbare kering.  Al deze keringen, waarmee het hoogtetekort van de dijk wordt opgelost, kunnen worden gecombineerd met de oplossingen binnendijks, buitendijks of met een constructie. Bij toepassing van deze keringen in combinatie met een versterking in grond moeten deze constructies worden verankerd in de dijk. In geval van een meegroeiende muur moet de verankering worden voorbereid op het ophogen van de muur. Overigens zijn demontabele en beweegbare keringen in de ontwerpvisie van Waterschap Rivierenland ongewenst, vanwege de grote faalkans die ze hebben. 


Kan de dijk ook verlegd worden? Zo ja, waar wel en waar niet?

Voor een aantal dijkvakken is door een ensemble-werkgroep (Kerkewaard, terrein Buko in Vuren) of in een participatiebijeenkomst (’t Rot, westelijk van Fort Vuren) voorgesteld om niet de bestaande dijk te versterken maar een nieuwe dijk op een andere locatie te maken. Voor deze locaties wordt een dijkverlegging meegenomen als kansrijke oplossing. Bij Kerkewaard en Buko wordt de dijkversterking bezien in relatie tot de ontwikkeling van het gebied. De kernlocaties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Fort Vuren, Gorinchem Vesting en de Dalemse sluis) gelden als maatwerklocaties omdat hier bijzondere waarden moeten worden ingepast. 


Waarom is een zomerbedverdieping geen oplossing?

Een zomerbedverdieping is, net als een dijkversterking, een zeer grote ingreep. Het is bijna ondoenlijk om de hele dijkversterkingsopgave met een zomerbedverdieping op te lossen. Dit vereist een enorme verdieping over een lang traject waarmee waarschijnlijk niet voorkomen kan worden dat er nog een restopgave met betrekking tot de dijk blijft.


Wat zijn ensemble-werkgroepen?

Er zijn vijf plekken op het dijktraject van Gorinchem-Waardenburg, die zijn uitgekozen als ensemble, een locatie waar betrokkenen ruimtelijke kansen zien. Hieruit zijn vijf werkgroepen ontstaan. De ensemble-werkgroepen zijn samen met Waterschap Rivierenland binnen de technische en financiële eisen op zoek gegaan naar een dijkontwerp van de ensembles, dat rekening houdt met de belangen van bewoners en gebruikers in het gebied. Vervolgens hebben de ensemble-werkgroepen gekeken welke oplossingen mogelijk zouden zijn en hebben dit op verschillende panelen getekend. Deze zijn te vinden op de website www.gralliantie.nl/documenten.


Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.