Veel gestelde vragen


Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de dijkversterking. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanagers.


Planning:

Wanneer komt de alliantie het ontwerp rondom mijn woning bespreken?

In de afgelopen periode hebben wij gewerkt aan het ‘definitief ontwerp’ van de dijk. Het ontwerpen van een dijk doen wij van grof naar fijn. Inmiddels hebben wij de ruimte bepaald die nodig is voor de dijk en hebben wij in meer detail gekeken naar het ontwerp rondom de woningen die dicht bij de dijk liggen. Deze ontwerpen zijn besproken met de betrokken bewoners. Het ‘definitief ontwerp’ is een onderdeel van het projectplan Waterwet. De uitwerking van de opritten en de aansluiting van de nieuwe dijk op particuliere percelen vindt plaats in de komende periode waarin we het ‘definitief ontwerp’ van de dijk verder uitwerken naar een ‘uitvoeringsontwerp’. De verwachting is dat dit uitvoeringsontwerp dit jaar wordt opgestart. In deze periode zullen wij het ontwerp ook weer bespreken met de betrokken bewoners.


Wanneer begint de realisatie van de dijkversterking?

Op dit moment is het ontwerp van de nieuwe dijk beschreven in het projectplan Waterwet. 


Naar verwachting wordt eind 2020 het projectplan Waterwet goedgekeurd en kunnen wij in 2021 starten met de werkzaamheden. Waar wij als eerste aan de slag gaan weten wij nog niet. De volgorde van de werkzaamheden moet nog verder worden uitgewerkt.

​Klankbordgroep? Wat heb ik daaraan?

De klankbordgroep is een afspiegeling van mensen, die wonen en werken in het gebied van de dijkversterking. De klankbordgroep vertegenwoordigt groepen die meedenken namens een achterban. De klankbordgroep wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter (Marianne Morren) en heeft een adviserende rol voor zowel de Graaf Reinaldalliantie als de bestuurders van het waterschap. De voorzitter van de klankbordgroep zit ook in de bestuurlijke begeleidingsgroep van dit project en kan op deze wijze persoonlijk adviezen van de klankbordgroep op tafel brengen zodat de bestuurders uiteindelijk een goede beslissing kunnen nemen. Wilt u in gesprek komen met de klankbordgroep? Dat kan! Neem hiervoor contact op met een lid van een ensemble-werkgroep of met onze omgevingsmanagers (mail@gralliantie.nl). Zij zullen u in contact brengen met één van de klankbordgroepleden.


Praktische zaken:

Is het nodig dat ik een externe adviseur inschakel?

Dit hoeft niet, maar mag wel.

Langs de dijk zijn commerciële bureaus actief om dijkbewoners te benaderen voor ondersteuning bij de grondverwerving. Hier hebben wij natuurlijk niets op tegen. Mogelijk bent u al benaderd door een externe deskundige die u juridische bijstand heeft aangeboden. 

Uw kosten voor bijstand van een externe deskundige kunnen worden vergoed wanneer aankoop of gebruik van uw grond/opstallen nodig is. Dit geldt vanaf het moment dat de grondverwerving op basis van het goedgekeurde voorkeursalternatief plaatsvindt. Indien wij grond van u aan willen kopen voor de dijkversterking, benaderen wij u persoonlijk. 

Lees ook eens de brochure van het waterschap over grondverwerving en inschakelen van een adviseur .


Het waterschap hanteert hierbij het besluit van Rijkswaterstaat: “Vergoeding van kosten deskundige bijstand bij minnelijke grondverwerving ter voorkoming van gerechtelijke onteigening’’. 

Let op: de vergoeding voor deze (deskundigen)kosten is begrensd en geldt niet bij bijvoorbeeld een anticiperende en/of een strategische aankoop. Meer informatie over de hoogte van de vergoeding vindt u op Overheid.nl


Meer informatie over aankopen en over hoe de Graaf Reinaldalliantie omgaat met grondverwerving staat in de Factsheet grondverwerving.


Let op: de commerciële bureaus vertellen niet altijd de correcte of meest actuele informatie over de dijkversterking. Twijfelt u over de juistheid van de informatie? Neem dan contact op met onze omgevingsmanagers of laat het betreffende bureau contact met ons opnemen.

Mag ik mijn huis verbouwen?

Dit is voor iedere locatie anders. Daarom adviseren wij u eerst contact met onze omgevingsmanagers op te nemen. Samen met u kunnen we dan bepalen welke plannen al kunnen worden uitgevoerd en welke beter nog even kunnen wachten totdat het ontwerp van de dijkversterking bekend is.

Ik heb een huis langs de dijk gekocht of wil een huis kopen. Wat betekent de dijkversterking voor mij?

Dit is voor iedere locatie anders. Daarom adviseren wij u eerst contact met onze omgevingsmanagers op te nemenWij kunnen u de stand van zaken over de dijkversterking rondom uw (toekomstige) woning uitleggen.

Mag ik werkzaamheden aan mijn huis en tuin verrichten?

Regulier onderhoud aan uw woning zoals schilderwerk kunt u gerust uitvoeren. Wilt u een groter (ver)bouw(ings)project opstarten zoals het aanbouwen van een serre of het aanleggen van een nieuwe oprit, dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen. Samen met u kunnen we dan bepalen welke plannen al kunnen worden uitgevoerd en welke beter nog even kunnen wachten totdat het ontwerp van de dijkversterking bekend is.Voor deze werken moet in de regel ook een ontheffing van de keur worden aangevraagd. 

Wat moet ik doen als ik schade heb aan mijn eigendom?

Het kan onverhoopt voorkomen dat er schade ontstaat aan uw eigendom, bijvoorbeeld aan uw woning, tuin of schuurBelangrijk is dat u dit meteen meldt. De werkzaamheden voor de dijkversterking kunnen hier immers de oorzaak van zijn. Schade die ontstaat door de uitvoering wordt door het waterschap altijd volledig vergoed. De hoogte van die vergoeding wordt bepaald door een onafhankelijke schadedeskundige. Wilt u meer weten, kijk dan in de factsheet schade.

Bent u in de toekomst,na afronding van de werkzaamheden,van mening dat alsnog schade aan uw eigendom is ontstaan door de dijkversterkingDan kunt u zich op dat moment wenden tot Waterschap Rivierenland.

Projectplan Waterwet, MER, vergunningen en overige formele documenten:

Wat staat er in een projectplan Waterwet?

In het projectplan Waterwet beschrijven wij in detail de voorgenomen dijkversterking. Hierbij gaat het om de effecten op de omgeving en de maatregelen die worden genomen om de effecten te beperken. Het projectplan Waterwet geeft ook de formele basis voor het verwerven van de gronden en opstallen die nodig zijn voor de dijkversterking. 

Wat is een voorkeursalternatief (VKA)?

Het voorkeursalternatief geeft het ontwerp van de dijk in grote lijnen weer. Maar nog niet alle details zijn bekend. In het najaar van 2018 is het voorkeursalternatief vastgesteld door het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland. In de planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt. 


Wat is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)?

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) bepaalt welke onderwerpen onderzocht gaan worden in de milieueffectrapportage (m.e.r.). De notitie geeft aan waar de m.e.r. over moet gaan. In deze notitie is vastgelegd welke oplossingsrichtingen we gaan onderzoeken én welke niet. Ook beantwoordt het de vraag: welke milieueffecten (afweegkader) gaan we onderzoeken, welke methodiek gebruiken we daarvoor en welke gebieden we in het onderzoek betrekken. In het onderzoek worden de effecten op de omgeving onderzocht van binnendijkse versterking (landzijde), buitendijkse versterking (rivierzijde) en van constructies, zoals een damwand. Vervolgens is een voorkeursalternatief samengesteld waarin, naast de kosten, zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met die effecten.

Wat is een milieueffectrapportage?

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het

nemen van besluiten. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige

plaats in de besluitvorming. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan het

projectplan Waterwet.


Afgevallen alternatieven voor de dijkversterking:

Waarom is het aanpakken van de dijk aan de zuidkant van de Waal geen oplossing?

De dijk aan de zuidzijde van de Waal wordt op termijn ook versterkt. Dit verandert niets aan de eisen die aan de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg zijn gesteld. We mogen problemen aan de noordzijde van de rivier niet afwikkelen op de zuidzijde en andersom ook niet.

Waarom is een zomerbedverdieping geen oplossing?

Een zomerbedverdieping is, net als een dijkversterking, een zeer grote ingreep. Het is bijna ondoenlijk om de hele dijkversterkingsopgave met een zomerbedverdieping op te lossen. Dit vereist een enorme verdieping over een lang traject waarmee waarschijnlijk niet voorkomen kan worden dat er nog een restopgave met betrekking tot de dijk blijft.


Ensembles & ontwikkelkansen:

Wat zijn ensemble-werkgroepen?
Er zijn vijf plekken op het dijktraject van Gorinchem-Waardenburg benoemd als ensemble: een locatie waar betrokkenen ruimtelijke kansen zien. Hieruit zijn vijf werkgroepen ontstaan, die bestaan uit betrokken inwoners van het dijkgebied Gorinchem-Waardenburg. De ensemble-werkgroepen hebben samen met Waterschap Rivierenland gezocht naar ruimtelijke kansen op en om de dijk: de ontwikkelkansen.Deze ontwikkelkansen houden rekening met de belangen van bewoners en gebruikers in het gebied. Vervolgens hebben de ensemble-werkgroepen in april 2017 hun voorstellen voor ontwikkelkansen gepresenteerd aan de bestuurders van de verschillende betrokken overheden, zoals gemeenten en provincie. De presentaties van de ensemble-werkgroepen zijn te vinden op de website onder de documenten.


Wat is de stand van zaken van de voorstellen van de ensemble-werkgroepen?

De voorstellen voor ontwikkelkansen die de ensemble-werkgroepen in 2017 hebben voorgelegd aan de bestuurders worden onderzocht in het ontwerpproces van de dijk. Van sommige voorstellen is bepaald of ze wel of niet doorgaan. Andere voorstellen moeten nog verder worden onderzocht. In de planuitwerkingsfase is in overleg met de ensemble-werkgroepen en de andere overheden bepaald welke voorstellen tegelijkertijd met de dijkversterking worden gerealiseerd. In het ontwerp-projectplan Waterwet is de laatste stand van zaken te vinden.

Kunnen jullie gebruik maken van een demontabele kering?

Vanuit de omgeving is de wens uitgesproken voor een ‘meegroeiende muur’, een demontabele kering en een beweegbare kering.  Al deze keringen, waarmee het hoogtetekort van de dijk wordt opgelost, kunnen worden gecombineerd met de oplossingen binnendijks, buitendijks of met een constructie. Bij toepassing van deze keringen in combinatie met een versterking in grond moeten deze constructies worden verankerd in de dijk. In geval van een meegroeiende muur moet de verankering worden voorbereid op het ophogen van de muur. Overigens zijn demontabele en beweegbare keringen in de ontwerpvisie van Waterschap Rivierenland ongewenst, vanwege de grote faalkans die ze hebben. 


Kan de dijk ook verlegd worden? Zo ja, waar wel en waar niet?

Voor een aantal dijkvakken is door een ensemble-werkgroep (Kerkewaard in HaaftenHeuffterrein in Vuren) of in een participatiebijeenkomst (’t Rot, westelijk van Fort Vuren) voorgesteld om niet de bestaande dijk te versterken maar een nieuwe dijk op een andere locatie te maken. Voor deze locaties is een dijkverlegging meegenomen als kansrijke oplossing. 

Bij de Kerkewaard en het Heuffterrein is de dijkversterking bezien in relatie tot de ontwikkeling van het gebied. In het geval van de Kerkewaard is na een zorgvuldige afweging een versterking van de bestaande dijk als voorkeursalternatief naar voren gekomen. Bij het Heuffterreinisvanwege de aankoop van BUKO een buitenwaartse versterking mogelijk en valt een dijkverlegging af.

Na zorgvuldige afweging van de kansrijke oplossingen in ’t Rot en ten westen van Fort Vuren heeft op deze locaties een dijkverlegging niet de voorkeur.

Realisatie:

Kan ik overlast verwachten tijdens de realisatie?

Een dijkversterking is een bouwproject. Dat betekent dat er werkzaamheden plaatsvinden die voor overlast kunnen zorgen. Voorbeelden daarvan zijn geluidsoverlast, stofvorming en afgesloten wegen. Wij kunnen niet beloven dat u helemaal niets van de dijkversterking zal merken. Wel nemen wij voorzorgsmaatregelen om de overlast voor u zo klein mogelijk te houden. Wij zorgen bijvoorbeeld voor goede omleidingen indien dit nodig is.

Wanneer begint de realisatie van de dijkversterking?

Op dit moment wordt het ‘definitief ontwerp’ beschreven in het projectplan Waterwet. 

We verwachten in 2021 te beginnen met de uitvoering.

Waar wij als eerste aan de slag gaan weten wij nog niet. De volgorde van de werkzaamheden moet nog verder worden uitgewerkt.

Overige vragen:

Worden er geulen gegraven in de uiterwaarden?

We onderzoeken in drie uiterwaarden of we daar in het kader van de dijkversterking een geul graven. Door deze geulen kunnen wij de ruimte van de rivier, die wij gebruiken voor de dijkversterking, compenseren. Het gaat om de Crobsche Waard, de Herwijnense Bovenwaard en de Woelse Waard. Wanneer het ontwerp van de dijk klaar is weten we ook of het graven van de geulen nodig is. 

Waarom is de WOZ-waarde van woningen aan de dijk lager dan vroeger?

Begin 2018 heeft iedere huiseigenaar van een woning aan de dijk de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Daarop staat de nieuwe WOZ-waarde vermeld. Deze waarde is lager dan de voorgaande jaren. Dit komt door een uitspraak van de Hoge Raad en staat volledig los van onze dijkversterking. Alle onroerende zaken (woningen en bedrijven), die onderdeel zijn van een dijklichaam (waterverdedigingswerk), worden anders getaxeerd dan voorheen. Alle onbebouwde grond, die onderdeel vormt van een dijk én in beheer is van het waterschap (de zogenaamde kernzone), is vrijgesteld van de WOZ-waarde. Deze grond mag dus niet meegenomen worden in de WOZ-taxatie. Dit leidt ertoe dat de gemeente tot een lagere WOZ-waarde is gekomen.

Hoe zit het met de asbestwetgeving?

Op de website van Vereniging Eigen Huis wordt het volgende gemeld: Voorlopig komt er geen verbod op asbesthoudende daken die rechtstreeks in contact staan met de buitenlucht. De Eerste Kamer heeft op 4 juni (2019, red.) een wetsvoorstel voor zo'n verbod verworpen. Hoewel veel Eerste Kamerleden wel voelen voor een verbod, vinden ze dat het kabinet te overhaast te werk gaat. Het voorstel zou huiseigenaren die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen.

Wat is Natura 2000?

De uiterwaard bij Waardenburg behoort tot het Natura 2000-gebied Rijntakken. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Wie een ingreep wil doen in of nabij een Natura 2000-gebied moet beoordelen of deze ingreep effecten heeft op de beschermde waarden in het Natura 2000-gebied. Als uit deze beoordeling blijkt dat er negatieve effecten zijn, dan kan de ingreep alleen plaatsvinden met een vergunning. Mocht blijken dat er ‘significante’ effecten zijn, dan kan deze vergunning alleen worden verleend als er geen alternatieven zijn en als de ingreep nodig is voor het maatschappelijk belang. Bovendien is dan compensatie nodig van de effecten. De vergunningverlening is een ingewikkeld traject.


Wat is de stand van zaken van het aangekondigde glasvezelnet?

De aanleg van het glasvezelnet en de dijkversterking worden door verschillende organisaties uitgevoerd. Regio Rivierenland verzorgt de aanleg van het netwerk en de Graaf Reinaldalliantie realiseert de dijkversterking. Als Graaf Reinaldalliantie proberen wij in overleg met Regio Rivierenland de werkzaamheden aan de dijk en de aanleg van het glasvezelnet tegelijkertijd te plannen. Zo hoeft er niet twee keer binnen korte tijd aan de dijk gewerkt te worden. Dit vermindert kosten en overlast. 

Voor de aanleg van het net is de Regio Rivierenland een samenwerking aangegaan met Digitale Stad. Daarom verwijzen wij u voor verdere vragen over het glasvezelnet door naar de website van Regio Rivierenland:https://breedbandrivierenland.nl/nieuws-2019/.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.