Nieuws


Samenwerking herinrichting Heuffterrein

2 april 2020

Eigenaar Klop Beheer, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en gemeente West Betuwe hebben besloten hun samenwerking voor herinrichting van het Heuffterrein te bekrachtigen.

Onderzoek naar wegfundering

30 maart 2020

De komende twee weken gaat Heijmans als onderdeel van de Graaf Reinaldalliantie een onderzoek doen naar de fundering van de weg op de dijk en van alle op- en afritten.

Maatregelen in verband met coronavirus

17 maart 2020

Wekelijkse spreekuur is tot nader bericht afgelast.Filmpje hoogwater februrari 2020

24 februari 2020

Waterschap Rivierenland heeft een filmpje gemaakt van het hoogwater in februari. Ook delen van het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg zijn te zien.

Inloopbijeenkomsten dijkontwerp

4 februari 2020

Op dinsdag 18 en donderdag 20 februari organiseert de Graaf Reinaldalliantie van 16.00 tot 20.30 uur twee inloopbijeenkomsten over het projectplan Waterwet. U bent van harte welkom!

Eerste nieuwsbrief 2020 is uit

31 januari 2020

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de inloopbijeenkomsten over het projectplan Waterwet en een interview met Henk Rietveld, coördinator grondverwerving.

Doet u ook mee aan campagne #hohohoogwater?

23 januari 2020

Tussen 25 januari en 4 februari vertellen we met #hohohoogwater het verhaal van toen, nu en de toekomst in de Nederlandse delta. 

Onderzoek waterleidingen Dunea

5 december 2019

Op dit moment onderzoekt Dunea de conditie van haar waterleidingen ter hoogte van Xella in Vuren (dijkvak 9a).

Bouwkundige opnamen door Top Expertise

21 november 2019

Op dit moment ontvangen wij van verschillende bewoners vragen over de echtheid vaneen brief, gestuurd door Top Expertise. Lees verder!

Nieuwsbrief november 2019 is uit

7 november 2019

In de nieuwsbrief leest u over de stappen richting ontwerp. U leest over de stand van zaken rond de planning en de onderzoeken en de stikstofproblematiek.

Woongenot

14 oktober 2019

In de verschillende fasen van de dijkversterking besteedt de Graaf Reinaldalliantie aandacht aan het thema 'woongenot'.

Pipingmaatregelen voor dijkversterking nog onduidelijk

17 september 2019

Welke maatregelen tegen piping zijn nodig bij de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg?

Laatste ontwikkelingen project

6 augustus 2019

Deze informatie sluit aan op de nieuwsbrief van mei 2019. En is als brief naar de bewoners aan het dijktraject Gorinchem-Waardenburg gestuurd.

Gekozen oplossing Kerkewaard

18 juli 2019

De informatie van het voorkeursalternatief rondom de Kerkewaard in Haaften is op 18 juni gedeeld met de bewoners en belangstellenden.

Bijeenkomst grondonderzoek - 4 juli 2019

12 juni 2019

De afgelopen maanden heeft de Graaf Reinaldalliantie een grootschalig grondonderzoek uitgevoerd voor de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg.......

Veldonderzoek kleine marters

29 mei 2019

De komende periode voert Bureau Waardenburg in opdracht van de Graaf Reinaldalliantie een veldonderzoek uit naar de aanwezigheid van kleine marters of marterachtigen......

Nieuwsbrief mei 2019 is uit

16 mei 2019

In de nieuwsbrief kunt u lezen wat we de afgelopen periode hebben gedaan en wat u de komende tijd kunt verwachten.

Commerciële bureaus actief langs de dijk

26 april 2019

Langs de dijk zijn commerciële bureaus actief om dijkbewoners te benaderen voor ondersteuning bij de gevolgen van de dijkversterking met betrekking tot de grondverwerving. Hier ....

Drone opnames

8 april 2019

Vandaag (maandag 8 april) zijn we gestart met het maken van drone opnames van de dijk.

Geen uitstel dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg

19 maart 2019

In december vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de extra tijd die dijkversterking Gorinchem-Waardenburg neemt om de kostenramingen bij te stellen.

Start bouwkundig onderzoek en keukentafelgesprekken

18 februari 2019

Afgelopen week is de Graaf Reinaldalliantie gestart met het bouwkundig onderzoek van de eerste 100 dijkwoningen.

Wisseling bij de omgevingsmanagers

14 februari 2019

We hebben afscheid genomen van 3 omgevingsmanagers.

Heuffterrein krijgt nieuwe uitstraling

14 februari 2019

Waterschap Rivierenland koopt de locatie van BUKO Bouwsystemen aan de Waaldijk in Vuren. De dijk buitenwaarts versterken is de beste oplossing. Daarvoor is het nodig dat de bedrijfslocatie verdwijnt.

Hoe ziet de planning eruit?

7 februari 2019


Het eerstvolgende belangrijk moment is het ontwerp projectplan Waterwet en de bijbehorende vergunningen.

Gorinchem-Waardenburg voorbeeld voor dijkprojecten met kabels en leidingen

18 december 2018

Nieuwe rekenmethode zorgt voor aantoonbaar slimmere oplossingen waardoor er veel kosten kunnen worden bespaard.

Nieuwsbrief is uit

13 december 2018

Deze nieuwsbrief gaat over de ontwikkelingen na vaststelling van het voorkeursalternatief en over wat u de komende tijd kunt verwachten.

Deltacommissaris enthousiast over betrokkenheid bewoners

20 november 2018

Op 19 november bezocht Deltacommissaris Wim Kuijken het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg. Vijf werkgroepen van bewoners hebben de laatste jaren nauw samengewerkt met Waterschap Rivierenland en de Graaf Reinaldalliantie om de plannen voor de dijkversterking voor te bereiden. Wim Kuijken is ondre de indruk van de manier waarop deze betrokken groep bewoners en bedrijven mee doet in het project.

Onderzoeken op de dijk

9 november 2018

Waarom staan er blauwe en oranje getallen op de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg?

Voorkeursalternatief voor de dijkversterking

16 oktober 2018

Concept Milieueffectrapport

Op 16 oktober heeft het dagelijks bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief voor de dijkversterking vastgesteld.

Op weg naar een veilige en leefbare dijk

1 oktober 2018

De bestuurders van de gezamenlijke overheden (drie gemeenten, twee provincies, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland) staan achter de keuze voor een oplossing voor de dijkversterking Gorinchem – Waardenburg, het voorkeursalternatief. Medewerkers van de Graaf Reinaldalliantie hebben met veel gedrevenheid, kennis en kunde aan dit voorstel gewerkt. Het voorkeursalternatief bestaat uit een combinatie van versterking met grond binnen- en buitendijks en van constructies (zoals damwanden). Op 16 oktober stelt het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland het voorkeursalternatief vast.

Voorstel voorkeursalternatief dijkversterking

9 september 2018

Op 6 en 8 september zijn bewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd over het voorstel voor oplossing voor de dijkversterking, het concept-voorkeursalternatief.

Grondverwerving dijkversterkingsproject Gorinchem - Waardenburg medio november 2018 van start

25 juli 2018

Dinsdag 24 juli jl. heeft Waterschap Rivierenland binnen zijn huidige raamovereenkomst (diensten: taxeren/onderhandelen) aan de betrokken marktpartijen gevraagd om voor de grondverwerving van dit project een offerte in te dienen. Het concept-voorkeursalternatief vormt de basis voor de start van de eerste grondverwervingsdossiers medio november 2018. Binnen het project gebied hebben we 450 eigenaren van zowel gronden als panden.

Reactienota zienswijzen NRD

12 juli 2018

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is een reactienota opgesteld. Alle ingediende zienswijzen zijn in de reactienota samengevat en voorzien van een antwoord. De reactienota kunt hier downloaden

Voortgangsrapportage Ensemble-werkgroepen-juli 2018

25 juni 2018

Benieuwd wat de stand van zaken is rond de uitwerking van de voorstellen van de Ensemble-werkgroepen?

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

25 mei 2018

Welke maatregelen en effecten van de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg op het milieu en omgeving gaan we onderzoeken en hoe gedetailleerd? Deze vraag beantwoordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarop iedereen vanaf donderdag 22 maart een reactie kan geven.

Mogelijke oplossingen voor de dijkversterking

25 mei 2018

Tijdens de bijeenkomsten met belanghebbenden in september 2017, en eerder in de ensemble-werkgroepen, zijn extra oplossingen voor de dijkversterking benoemd. Het resultaat hiervan is per dijkvak opgenomen in onderstaande tabel. Deze oplossingen gebruikt de alliantie bij de verdere afwegingen voor de dijkversterking.

Inloopbijeenkomsten

25 mei 2018

De Graaf Reinaldalliantie organiseerde een ronde bijeenkomsten tussen medio november en eind december 2017. Op 16 december was de laatste van een serie inloopbijeenkomsten over de kansrijke oplossingen. Een impressie.

Binnen één maand twee keer hoogwater op de Waal

6 april 2018

Door een diep lagedrukgebied nabij IJsland dat langzaam naar West-Europa zakte ontstonden regengebieden en veel winterse buien in het stroomgebied van de Rijn in Zuid-Duitsland. We bereikten bij Lobith twee keer een hoge waterstand: 14,64 m +NAP op 10 januari en op 30 januari 14,20m +NAP. Deze waterstanden betekenen dat bijna alle uiterwaarden van de Waal onder water lopen en de dijken doen wat ze moeten doen: het water tegenhouden.

Het werk in de komende maanden

6 april 2018

Alle kansrijke oplossingen worden in de komende maanden uitgewerkt tot een ruimtelijk ontwerp. Op basis hiervan worden de effecten van de oplossing in beeld gebracht. Daarmee wordt duidelijk welke waarden tegen elkaar moeten worden afgewogen.

Unieke samenwerking om dijk te versterken

26 mei 2018

Het project 'Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg' is door Waterschap Rivierenland definitief gegund aan de combinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel) met Royal Haskoning DHV als adviserende partij. Waterschap Rivierenland heeft gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan. Op 3 oktober 2017 werd de alliantieovereenkomst ondertekend.

Voorstel van kansrijke oplossingen

6 april 2018

Eind 2017 hebben wij, de Graaf Reinaldalliantie, vier inloopbijeenkomsten georganiseerd waarin wij met bewoners in gesprek gingen over het voorstel van de kansrijke oplossingen nabij hun woning. De bewoners keken op dat moment direct mee over onze schouder bij het ‘werk in uitvoering’. Op de zogenaamde factsheets waren de voorstellen voor de kansrijke oplossingen te zien. Ook stond hierop  denoodzakelijke hoogte en de maximale ruimte die nodig is voor de toekomstige dijk.

Alle vier de inloopbijeenkomsten zijn goed bezocht. Wij hebben veel bewoners en belanghebbenden persoonlijk kunnen spreken en hun situatie kunnen toelichten. De lokale verschillen zijn groot en zo ook dereacties van bewoners.

Over de informatie die verteld is tijdens de bijeenkomsten wordt veel nagepraat. Heeft u  vragen of wilt u uw lokale situatie nog toegelicht hebben? Kom dan bij ons langs.

Bewoners betrekken bestuurders bij dijkversterking

6 april 2018

Alle overheden, betrokken bij de dijkversterking Gorinchem – Waardenburg, hebben zich gebogen over de ideeën van vijf werkgroepenvan bewoners uit het gebied. De gepresenteerde voorstellen om het gebied veilig en leefbaar te houden, zijn goed doordacht en krachtig neergezet. Waterschap Rivierenland heeft bewoners, maar ook medeoverheden in een vroeg stadium actief betrokken bij het proces van de dijkversterking, namelijk nog voordat het waterschap aan de slag gaat met het ontwerpproces. Na de bijeenkomst van 21 april kunnende bewoners rekenen op nadere verkenning door de betrokken gemeenten, provincies, het waterschap en het Rijk.

De dijk op

25 juni 2018
Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.